Praktikanter

Uddannelsesplan for praktikperiode på
Bogø Kostskole

I henhold til BEK nr. 593 af 01/05/2015 §13 stk. 2 følger her
uddannelsesplan for praktikperiode på Bogø Kostskole.


Præsentation af Bogø Kostskole

Bogø Kostskole er en privat grundskole, hvor fagligheden opnås gennem
en tidssvarende undervisning i en hverdag, hvor også oplevelser vægtes
højt. Bogø Kostskole arbejder ud fra et bredt kulturelt, humanistisk
menneskesyn og er uafhængig af ideologiske organisationer eller private
økonomiske interesser. Bogø Kostskole er et alternativt skoletilbud. Med
baggrund i sin særlige status som fri, selvstændig skole formulerer skolen
selv sin pædagogiske linje. Skolen forventer, at forældrene respekterer
skolens holdninger.
Bogø Kostskole er etsporet i 0.-5.samt 10. klassetrin og tosporet i 6.-9.
klassetrin.
Skolens elevsammensætning er dels lokalområdets børn i dagskoletilbud
samt anbragte børn i døgnskoletilbud. Dagelever og kostelever opfordres
og støttes i at danne indbyrdes relationer.
Kosteleverne er inkluderet i den almindelige undervisning, så de kan
spejle sig i andre unge i et normalskolemiljø. På 7., 8., og 9. klassetrin er
der tildelt øgede ressourcer. Der er således en 2- lærerordning i mange af
lektionerne for at tilgodese kostelever med særlige faglige udfordringer og
behov. Når det vurderes, at en elev vil kunne profitere af et særligt
intensivt tilrettelagt undervisningsforløb, vil dette være en mulighed. Men
der vil være tale om enkelte fag/timer i et kortere forløb. Der er tæt
samarbejde mellem klasselærer og kostelevens kontaktlærer for at sikre
elevens faglige udvikling.
Herudover er der som noget nyt ved skoleårets start 2016/2017 oprettet
et specialcenter til skolens SPS-elever samt til specialundervisning i
almenområdet efter behov.
I 8. klasse kommer eleverne på en udvekslingsrejse til en af de
udenlandske skoler, som vi samarbejder med.
I 10. klasse ønsker vi at støtte elevens personlige udvikling, de sociale
kompetencer og ruste eleven til et liv efter Bogø Kostskole. Derfor er der
fokus på dansk, engelsk og matematik og skoleåret igennem er indlagt et
botræningsforløb med fokus på de udfordringer eleverne står overfor, når
de skal til at bo for sig selv. I løbet af skoleåret tager klassen på en
studietur.


Bogø Kostskoles forventninger til den studerende i
praktikperioden


Engagement

 

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skalindfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • At den studerende forholder sig til skolens overordnede struktur og det særlige pædagogiske arbejde, der gør sig gældende på en kostskole


Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter
 • At den studerende er omstillingsparat i forhold til skolens og klassens mange udfordringer

Deltagelse i skolens hverdag


At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre
arbejdsområder som:

 • Møder (BK-møder mandag 14-16)
 • Skole/hjem-samarbejde (skole/hjem-samtaler i efteråret og/eller forældredag for hhv. dagelever og kostelever)
 • Tilsynsopgaver (frikvartersvagter i aulaerne)
 • Konfliktløsning
 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer (inddragelse af IT i f.eks. danskundervisningen samt brug af vores abonnementer på fx clioonline.dk, frilæsning.dk eller andet)
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen - det er et fuldtidsarbejde. (den studerende vil få adgang til arbejdsplads i praktikperioden)


Praktik og vejledning

 • Den studerende vil få 1 times vejledning med praktiklærer pr. uge. I denne vejledning vil han/hun få feedback og gode råd ift. den observerede undervisning samt konfliktløsning/tilsyn
 • Det forventes, at den studerende har forberedt sig til denne vejledning ved selv at have forslag til dagsorden.

Aktuelt

ingen nyheder i denne liste