Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Bogø Kostskole & Idrætsefterskolen Grønsund


Vedtægterne er vedtaget den 15. 10. 2017 på ordinært skolekredsmøde.

Navn, hjemsted, formål og værdigrundlag
§ 1
Stk. 1. Bogø Kostskole, som er oprettet den 1. september 1887, er fra 1. januar 1988 organiseret som en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Idrætsefterskolen Grønsund er tilknyttet den selvejende institution fra 1. januar 1992. Institutionens hjemsted er Bogø Hovedgade 57, 4793 Bogø By. CVR.nr. 12186479, Vordingborg Kommune.
Stk.2. Den selvejende institution drives fra matr.nr. 15m m.fl. af Bogø By og sogn.
Skolen er ejer af ejendommen.
§ 2
Stk.1. Den selvejende institutions formål er at videreføre skolen som en privat grundskole med tilhørende 10. klasse og specialcenter, børnehaveklasse og kostafdeling samt at drive efterskole i henhold til de enhver tid gældende love og andre regler for frie grundskoler, frie kostskoler (og efterskoler. Undervisningen sigter mod folkeskolens afsluttende prøver.
Stk.2. Den selvejende institution har som værdigrundlag et solidt, alment fundament af basale færdigheder og kundskaber som udgangspunkt for virkelyst, fordybelse, kreativitet og oplevelser i tilknytning til skolens værdier ordentlighed, nysgerrighed og engagement.
I det daglige samarbejde mellem elever og skolens medarbejdere lægges der vægt på at udfolde elevernes og medarbejdernes potentialer jævnfør skolens vision; På vores skole udfolder vi potentialer gennem tradition og fornyelse.
Eleverne gives en menneskelig og faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk samfund.

Skolekredsen
§ 3
Stk. 1. Skolekredsen består af forældrene, skolens fastansatte og bestyrelsens medlemmer. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har eleven i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning i relation til skolegangens begyndelse og varighed.
Stk. 2. Andre, der føler sig knyttet til skolen og dennes værdigrundlag, kan optages i skolekredsen mod betaling af et kontingent, der fastsættes på et skolekredsmøde. Kontingent opkræves mindst én gang årligt. Medlemmerne af skolekredsen hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Stk. 3. Optagelse af sådanne medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for et skolekredsmøde såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen kan suspendere skolekredsmedlemmer, der er optaget i henhold til § 3 stk. 2. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for et skolekredsmøde såvel af den, bestyrelsen har suspenderet, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Stk. 5. Liste over skolekredsens medlemmer jf. § 3 stk. 2 skal være tilgængelig på skolen til enhver tid.

Skolekredsmøde
§ 4
Stk. 1. Bestyrelsen indkalder til ordinært skolekredsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Stk. 2. Ekstraordinært skolekredsmøde afholdes, når dette skriftligt til formanden forlanges enten af mindst 1/3 af skolekredsens medlemmer eller bestemmes af bestyrelsen. Dagsorden udsendes med mødeindkaldelse.
Stk. 3. Såvel ordinære som ekstraordinære møder afholdes på Bogø.
Stk. 4. Indkaldelse fra bestyrelsen sker ved brev, mail eller anden sikker forsendelse til skolekredsens medlemmer med mindst 3 ugers varsel. Ved ordinære møder angives følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsen og skolens forstander beretter om skolen og dens virksomhed og økonomi
3.    Skolens årsrapport og økonomiske status til orientering
4.    Fastsættelse af kontingent
5.    Indkomne forslag
6.    Eventuelt
Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet hvert mødt medlem har én stemme, se dog § 17 og § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på skolekredsmødet skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. september. Forslagene bekendtgøres for medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen.
Stk. 7. Over det på skolekredsmødet passerede og vedtagne føres referat, der underskrives af dirigent og referent.
Stk. 8. Referater opbevares på skolen.


Bestyrelsens sammensætning
§ 5
Stk. 1. Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt for en 4-årig periode, der vælges således:
a.    Tre medlemmer vælges af skolekredsen blandt forældrene til skolens elever ved skolekredsmøde. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 4 år med virkning fra 1. januar, således at ét medlem vælges i lige år efter et kommunalvalg og to medlemmer vælges i efterfølgende lige år.
b.    To medlemmer vælges af skolekredsen blandt skolens tidligere elever, som skal være medlemmer af skolekredsen. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 4 år med virkning fra 1. januar, således at ét medlem vælges i lige år efter kommunal-bestyrelsesvalg og ét medlem vælges i lige år 2 år efter kommunalbestyrelsesvalg.
c.    To medlemmer vælges af Vordingborg kommunalbestyrelse blandt dets medlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges efter valgene i de kommunale råd og sidder for en 4-årig periode med virkning pr. 1. januar.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsens sammensætning bør som udgangspunkt repræsentere skolens 3 forretningsområder; dagskole, kostafdeling og idrætsefterskole. Mindst ét medlem bør være bosiddende på Bogø.
Stk. 3. Skolens medarbejdere kan ikke vælges til bestyrelsen, og er ikke stemmeberettigede ved skolekredsmøde, medmindre den ansatte også er medlem af forældrekredsen jævnfør § 6.
Stk. 4. For hvert medlem vælges en personlig suppleant. Suppleanten vælges for en 4-årig periode. Suppleanten indtræder i bestyrelsen ved forfald udover 6 måneder eller udtræden.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. friskolelovens § 5, stk. 6 og § 7, stk. 2 i lov om frie kostskoler og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten.
Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Bestyrelsesmedlemmerne kan ellers ikke afsættes i funktionsperioden.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Overgangsbestemmelse om valg af medlemmer efter vedtægtsændringer – tilføjelse til § 5
-    I november 2017 vælges 2 forældre fra Bogø Kostskole samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 1 efterskoleforældre, som sidder i bestyrelsen frem til nov. 2020.
-    I januar 2018 vælges 2 fra kommunalbestyrelsen og 2 tidligere elever, som sidder i 4 år.
-    I november 2020 vælges 2 forældre fra Bogø Kostskole og én efterskoleforælder samt én tidligere elev.
-    I januar 2022 vælges 2 fra kommunalbestyrelsen og én tidligere elev.
Valgproceduren fortsætter som anført ovenfor.

§ 6
Elever og ansatte ved skolen kan ikke vælges til bestyrelsen. Ansatte kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen.

§ 7
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolekredsen senest to måneder før den nye bestyrelsesfunktionsperiode indkaldes til separate møder, hvor valg af skolekredsens bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter finder sted.
Valgbare er medlemmerne af skolekredsen i hver af de to elevgrupper. Stemmeretten tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller eleven i pleje. Valg af skolekredsens bestyrelsesmedlemmer kan ske ved fuldmagt til den person, man deler forældremyndigheden med.
Stk. 2. Skolekredsens bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

§ 8
•    §9 er rykket op som §8 idet Bogø Samfundet er skrevet ud af vedtægterne som medlemmer.
Stk. 1. Hvis kommunalbestyrelsen ikke ønsker at vælge medlemmer til den selvejende institutions bestyrelse, påhviler det den siddende bestyrelse at udpege medlemmer, der så vidt muligt skal udpeges inden for samme kreds, som § 5 foreskriver.
Stk. 2. Hvis nye medlemmer ikke er valgt pr. 1. januar fungerer de siddende bestyrelsesmedlemmer videre indtil valg er foretaget.

§ 9
Stk. 1. I tilfælde af, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer har måtte udpeges i henhold til § 8 og § 9 påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinært skolekredsmøde til afholdelse inden den 1. april, der følger umiddelbart efter bestyrelsens tiltrædelse. Skolekredsmødet afgør om de udpegede personer kan fortsætte i den resterende bestyrelsesperiode.
Stk. 2. For udpegede bestyrelsesmedlemmer, som ikke kan godkendes, vælges nye bestyrelsesmedlemmer af skolekredsen ved skriftlig afstemning. Nye bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt tilhøre samme kreds som § 5 foreskriver.
Stk. 3. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 4. I det første møde efter valget konstituerer bestyrelsen sig. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte.

 


Bestyrelsens arbejde
§ 10
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den skal indeholde bestemmelser over, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne.
Stk. 2. Formanden leder forhandlinger og afstemninger. Ved dennes forfald overtages handlingerne af næstformanden.
Stk. 3. Over forhandlingerne og afstemningerne føres referat, og der udsendes referat, som godkendes og underskrives af de, der har deltaget i mødet. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Stk. 4. Referater skal opbevares på skolen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal afholde mindst 2 møder årligt.
Stk. 6. Formanden eller forstanderen indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Varslet kan nedsættes, såfremt en sags afgørelse ikke tåler udsættelse.
Stk. 7. 4 medlemmer af bestyrelsen kan forlange indkaldt til bestyrelsesmøde, når de til formanden fremsætter skriftlig anmodning med angivelse af hvilken sag, der ønskes behandlet.
Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 9. Bestyrelsen træffer sin beslutning med almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende, se dog § 17.
Bestyrelsen er ansvarlig for køb, salg og pantsætning af skolens faste ejendomme, hvilket kun kan vedtages med tilslutning af mindst 2/3 af stemmerne.
Stk. 10. Der kan i bestyrelsen ikke stemmes ved brev eller fuldmagt.
Stk. 11. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens forstander samt én af lærerne valgt og én af skolens øvrige ansatte valgt medarbejder kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Endvidere kan bestyrelsen invitere øvrige deltagere, som bestyrelsen måtte finde relevante, til hele eller dele af bestyrelsesmøderne.
Stk. 12. I behandling af sager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansattes forhold, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for én, flere eller alle de pågældende.
Stk. 13. Valg af medarbejdere foretages for 4 skoleår ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 14. Skolens bestyrelsesformand, næstformand og forstander udgør skolens forretningsudvalg.

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar
§ 11
Stk. 1. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for frie grundskoler, kostskoler og efterskoler og skolens vedtægt.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander jf. § 12, stk. 2 i denne vedtægt. Efter indstilling fra forstanderen ansætter og afskediger bestyrelsen viceforstander.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at gældende regler for tilsyn følges, herunder at skolekredsen indkaldes til et møde, hvor alene skolekredsen kan foretage valg af tilsynsform/ tilsynsførende og fastsætte retningslinjer for skolekredsens eget tilsyn med skolen.
Stk. 4. Skolepenge fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen vælger en revisor, der skal være statsautoriseret.
Stk. 6. Det reviderede regnskab forelægges af skolens forstander for bestyrelsen til godkendelse og underskrift af alle bestyrelsens medlemmer. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. de enhver tid gældende regler for frie grundskoler, kostskoler og efterskoler.
Stk. 7. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har efter anmodning ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give retten til andre og kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.
Stk. 8. Bestyrelsen godkender en årsplan for Idrætsefterskolen Grønsunds overordnede kursusvirksomhed og en indholdsplan for det enkelte kursus.
Stk. 9. Bestyrelsen godkender en plan for Idrætsefterskolen Grønsunds årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag, som det er beskrevet i vedtægternes § 2, stk. 2.
Stk. 10. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori denne eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 11. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.
Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Skolens forstander
§ 12
Stk. 1. Skolens forstander har over for Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse det fulde, selvstændige ansvar for skolens daglige pædagogiske ledelse.
Stk. 2. Forstanderen kan af bestyrelsen tildeles kompetence til at ansætte og afskedige skolens lærere og øvrige medarbejdere. Forstanderen kan dog til enhver tid på egen hånd ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.
Stk.2,2. Forstanderen kan af bestyrelsen bemyndiges dispositionsret over skolens faste ejendomme jævnfør § 14, stk. 3.
Stk. 3. Ved forstanderens fravær vurderer bestyrelsen behovet for konstituering.
Stk. 4. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
•    Punktet medarbejderråd og samarbejdsudvalg
er udtaget, da det er alle skoler pålagt at have sådanne råd af ministeriet.

Skolens økonomi
§ 13
Stk. 1. Skolens drift dækkes ved egen-dækning, f.eks. gennem skolepenge, gennem tilskud fra det offentlige og økonomisk bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre.
Stk. 2. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 3. Skolens regnskabsår følger statens finansår, dvs. kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet, udarbejdet og revideret inden den 1. april.
Stk. 4. Skolens midler, herunder overskud fra skolens drift, kan alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, og skal anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem eller opgaver knyttet dertil.
Stk. 6. Den del af skolens kapital, der ikke bindes i institutionen tilhørende fast ejendom, eller som ikke er nødvendig for skolens drift, skal medbringes efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler.
Stk. 7. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsesmedlemmerne kan blive erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af retvisende årsrapport, og at regnskabet underkastes betryggende revision. Regnskabet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Tegningsregel
§ 14
Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens forstander i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.
Stk. 2. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt. i bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
Stk. 3. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne, medmindre bestyrelsen har delegeret opgaven til skolens forstander jævnfør § 12, som dermed underskriver på bestyrelsens vegne.

Ændringer i vedtægterne
§ 15
Stk. 1. Ændringer i vedtægterne kan kun foretages efter forudgående at være vedtaget med mindst 5 medlemmers stemmer i bestyrelsen.
Stk. 2. Herefter forelægges ændringerne på et skolekredsmøde, hvor de skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte.
Stk. 3. Såfremt ændringerne vedtages med et stemmetal, som ikke udgør mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer i skolekredsen, udsendes de til skriftlig elektronisk afstemning til alle stemmeberettigede, hvor de kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.
Stk. 4. Ændring af skolens formål kan kun foretages efter forudgående at være vedtaget med mindst 5 medlemmers stemmer i bestyrelsen.
Stk. 5. Herefter forelægges ændringerne på to skolekredsmøder med mindst 14 dages mellemrum, hvor de skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte.
Stk. 6. Såfremt ændringerne vedtages med et stemmetal, som ikke udgør mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer i skolekredsen, udsendes de til skriftlig afstemning, hvor de kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.
Stk. 7. Redaktionelle ændringer og ændringer i medfør af lovgivningen eller andre retsforskrifter kan vedtages af bestyrelsen, når mindst 5 medlemmer stemmer herfor.
Stk. 8. Vedtagne ændringer er kun gyldige såfremt
1) de er indsendt i original til Undervisningsministeriet i de tilfælde hvor dette efter gældende regler er påkrævet,
2) de er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer
 3) de indeholder oplysning om bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse angivet med maskinskrift,
4) angiver, hvem der er formand og næstformand
5) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget.

Nedlæggelse (opløsning)
§ 16
Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse kan kun træffes på et skolekredsmøde, hvor mindst 2/3 af samtlige (fremmødte) medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt skolekredsmøde, hvor det kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. Bortset herfra er de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen.
Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at give undervisningsministeriet meddelelse om nedlæggelse af institutionen. Tilsvarende gælder i forhold til orientering af elevernes hjemkommuner. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse af skolen og om grundlaget herfor.
Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere ministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 5. Det påhviler endvidere i tilfælde af institutionens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven, eller er overgået til behandling i skifteretten, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse fortages efter loven, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.
Stk. 6. Mulige overskydende midler ved skolens nedlæggelse anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie grund-, frie kost- og efterskoler.


Godkendelse af vedtægter m.v.
§ 17
Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Godkendelsen omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Bestyrelsens sammensætning pr. 6. nov. 2017

 
Formand og tidligere elev
Hanne Tost
Smedelinjen 25
4400 Kalundborg

Næstformand og forældrevalgt
John Petersen
Østerskovvej 17
4793 Bogø

Kommunalbestyrelsesmedlem
Eva Sommer-Madsen
Nygårdshave 6
4760 Vordingborg

Kommunalbestyrelsesmedlem
Peter E. Jonassen
Sønderbyvej 17
4791 Borre

Tidligere elev
Anna Engers
Kuben 16
2840 Holte

Forældrevalgt
Tone Brix-Hansen
Engvej 6
4780 Stege

Forældrevalgt
Dorte Knudsen
Jagtvej 57, 4. th
2200 København N
 

 

Aktuelt

ingen nyheder i denne liste